Kontrolní odbor

Kontrolní odbor je funkčně nezávislý útvar města, jehož zaměstnanec je přímo podřízen starostovi, zřízený zejména za účelem organizace a provádění veřejnosprávní kontroly hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací a dohledu nad fungováním vnitřního kontrolního systému.

Kontakty

Ing. Vladislav Oliwa
kontrolní činnost
380 070 346

Pracovní náplň

 • zpracovává návrh ročního plánu kontrolní činnosti
 • organizuje a provádí kontrolní akce na základě schváleného plánu případně další kontroly na základě vyžádání starosty
 • zpracovává výsledné materiály z kontrolních akcí, zejména protokoly o provedených kontrolách hospodaření u příspěvkových organizací a zprávy o kontrolách příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města se zaměřením na dodržení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s přidělenými finančními prostředky       
 • navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a následně kontroluje jejich přijetí kontrolovanými subjekty, v případě námitek těchto subjektů proti protokolu je předává k rozhodnutí starostovi, pokud jim sám nevyhoví
 • dohlíží na fungování vnitřního kontrolního systému města
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za město podle zákona o finanční kontrole a příslušné prováděcí vyhlášky

Legislativa:

 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Užitečné odkazy

Ministerstvo financí - Finanční kontrola