Datum stránky: 1.4.2014

Voličský průkaz

Při volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014, je možné volit na voličský průkaz. Voličský průkaz je vydán městským/obecním úřadem voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelským úřadem voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR.

 

Volič může o vydání voličského průkazu požádat ode dne vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a to těmito způsoby:

  • osobně:  pokud volič žádá osobně, není třeba, aby podpis na písemné žádosti byl úředně ověřen, neboť pracovník úřadu ověří totožnost z platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu. Osobní žádost musí být podána nejpozději 8. května 2014 do 16:00 hodin;
  • podáním: 
    • žádost podaná poštou musí být doručena nejpozději 8. května 2014 a takovéto podání musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče. Správní poplatek za ověření podpisu se neplatí.
    • žádost podaná v elektronické podobě (e-mailem) musí být doručena nejpozději 8. května 2014 a musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče. To samé platí pro žádost zaslanou prostřednictvím datové schránky.

Voličské průkazy se předávají nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. od 8. května 2014) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo se voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!

 

Žádost mohou žadatelé zasílat na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk nebo žádat osobně na odboru vnitřních věcí, II. patro
u Ing. Veroniky Čermákové, tel.: 388 402 215 (vzor žádosti najdete v adresáři „Volby“ na stránkách města www.vimperk.cz)