opravené logo

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) dne 08.10.2015 s cílem podpory pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Datum skončení příjmu žádostí byl 31.03.2017 a ukončení realizace projektů je do 31.12.2019. Z Evropských fondů bude čerpáno na tento projekt 85% výše ceny hotového díla a ze státního rozpočtu 5%, zbylých 10% se zavázalo uhradit Ministerstvo životního prostředí.

  • Město Vimperk této nabídky využilo a Rada města Vimperk rozhodla usnesením č. 822 ze dne 15.08.2016 o pořízení a usnesením č. 288 ze dne 20.03.2017 schválila na základě výběrového řízení zpracovatele územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk (dále jen „ÚSK“) společnost Institut regionálních informací s.r.o., se sídlem Chládkova 2, Brno, která bude územní studii zpracovávat pod vedením Ing. arch. Michala Hadlače a Ing. Milady Kadlecové.
  • Pořizovatelem je město Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, který je pověřen výkonem činností příslušného úřadu územního plánování ve spolupráci s dalšími dotčenými orgány, především však s orgánem ochrany přírody.

Cílem pořízení územní studie krajiny Vimperk je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování v území, které je z poloviny pod Správou Národního parku Šumava a kde vzniká nesoulad na rozhraní přísnější a méně přísné, tj. obecné ochrany přírody a krajinného rázu. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů např. lokalita Churáňov-Zadov.

Výstupy ÚSK budou sloužit k doplnění jevů v územně analytických podkladech ORP Vimperk a budou podkladem k aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, zejména k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

Řešeným územím je celý správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk. Řešené území je vymezeno celkem 21 obcemi s 94 katastry s celkovou rozlohou 53 535,4 ha, tj. 535,354km2. Řešení se zejména zaměří v nezastavěném území na:

  • koncepci uspořádání krajiny
  • zpřesnění typů krajin a cílových charakteristik krajiny
  • návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot
  • návrh opatření pro optimalizaci hospodaření v krajině
  • návrh opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka
  • návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu

Návrh ÚSK bude vypracován na základě „Zadání“ (viz příloha 1) a projednán s obcemi a veřejností v etapách:

1.etapa

doplňující průzkumy a rozbory – konzultováno dne 20.09.2018 a ukončeno 30.10.2018


V této souvislosti děkujeme všem, kteří se zúčastnili zjišťovací ankety a přispěli tak k podkladům pro řešení ÚSK. Výsledky (viz příloha 2) jsou zapracovány v textu, příloha V – Dotazníkové šetření. Pro zástupce obcí budou jistě zajímavé karty jednotlivých obcí v příloze IV – Karty obcí

2.etapa

návrh ÚSK pro veřejnou konzultaci se připravuje, o termínu bude veřejnost informována na úřední desce města a příslušné obce

Písemné připomínky k rozpracovanému návrhu územní studie bude možné zasílat na adresu Městského úřadu Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Svobody 6, 385 01 Vimperk, vždy nejpozději do 15 dnů ode dne veřejné konzultace.

Na základě veřejné konzultace bude návrh územní studie následně dopracován a opakovaně veřejně konzultován.

3.etapa

schválena pořizovatelem 07.08.2019.

Přílohy

1)    Zadání ÚSK ORP Vimperk

2)    Průzkumy a rozbory území

3)    Územní studie krajiny ORP Vimperk

Hlavní výkres (zip - 60 MB)

Celkové řešení (zip - 19 MB)

Navržené změny (zip - 29 MB)

Textová část (zip 1,6 MB )