opravené logo

Územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit obce s rozšířenou působností Vimperk


Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 9. výzvu ze specifického cíle 3.3 na Podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „SC 3.3 IROP“) v roce 2015 - o čerpání dotace na zpracování územních studií veřejného prostranství jednotlivých obcí (dále jen „ÚSVP ORP Vimperk“) projevily zájem obce Čkyně, Horní Vltavice, Kvilda, Kubova Huť, Stachy a městys Strážný. Datum skončení příjmu žádostí byl 31.03.2017 a ukončení realizace projektů je do 31.12.2019.

Rada města rozhodla na základě provedeného výběrového řízení na zpracovatele usnesením č. 213 ze dne 06.03.2017 uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zpracovatelem společností ARS FABRICA s.r.o., se sídlem Na Dolinách 8/30, Praha 4, s tím, že se jednotlivé obce budou podílet finančně na základě smluv o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu ÚSVP.

Cílem pořízení ÚSVP ORP Vimperk je

- prověřit úpravy veřejného prostranství včetně návazností na dopravní řešení v centru obce v návaznosti na propojení centra obce s vybranými lokalitami občanského vybavení (např. autobusové nádraží, zdravotní středisko, obchod a další služby v místě)

- využít např. pro následné zpracování dokumentace pro územní řízení

- v budoucnu uplatňovat standard mobiliáře a prvků v urbanisticky jednotných celcích

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk, jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pořizovatel“ a „stavební zákon“), v souladu s ust. § 30 stavebního zákona zajistil zpracování a konzultace návrhu územní studie, ve které se řeší veřejná prostranství vybraných lokalit výše uvedených obcí. Návrh ÚSVP ORP Vimperk byl vypracován na základě „Zadání“ a projednán s obcemi, dotčenými orgány a po té i s veřejností v etapách:

1.etapa - doplňující průzkumy a rozbory

2.etapa - návrh ÚSVP ORP Vimperk pro veřejnou konzultaci byl projednán dne 02.04.2019. Na základě veřejné konzultace byl návrh územní studie následně dopracován.

3.etapa - ukončení projektu schválením využití ÚSVP ORP Vimperk pořizovatelem ke dni 29.04.2019, kdy jednotlivé části byly předány obcím a městysu, jako podklad byla studie zapsána do Evidence územně plánovací činnosti a zveřejněna na web města Vimperk a dotčených obcí.


Přílohy:

Čkyně Horní Vltavice Kubova Huť
Kvilda Stachy Strážný