ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK

Územní plán Vimperk vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 145 ze dne 29.06.2015 s nabytím účinnosti od 15.07.2015.

Dne 05.11.2019 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 143 vydání opatřením obecné povahy č. 1/2019 změny č.2 ÚP Vimperk. Nabytí účinnosti 19.12.2019.

Úplné znění ÚP Vimperk po změně č. 2 (účinnost od 19.12.2019):

Výkres základního členění území (PDF 5,4 MB)

Hlavní výkres (PDF 11 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF 5 MB)

Koordinační výkres (PDF 14 MB)

Textová část (PDF 14 MB)

Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k dispozici v digitální podobně, stahujte zde:

Vimperk (ZIP 65 MB)

Změna č.2 (ZIP 31 MB)


Pořízení územního plánu Vimperk v rámci projektu „Město Vimperk, zpracování územního plánu“ bylo financováno z Integrovaného operačního programu 2007-13 (www.strukturalni-fondy.cz).

 

Logo