Územní plán Nové Hutě

Územní plán Nové Hutě nabyl účinnosti 07.03.2018. 

Textová část (PDF)

Výrok i odůvodnění

Výkresová část (PDF)

Základní členění

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby

Dopravní a technická infrastruktura

Koordinační výkres

Širší vztahy

Zemědělský půdní fond