NICOV

Územní plán Nicov schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 9/2014 ze dne 28.11.2014; vydán opatřením obecné povahy; účinnost od 17.12.2014.  

Textová část (PDF)

Výrok

Odůvodnění

Výkresová část (PDF)

Členění území

Hlavní výkres

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce veřejné infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Širší vztahy

Zábory ZPF a PUPFL

Zpráva o uplatňování ÚP

Za období 2014-2018