NICOV

Územní plán Nicov schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 9/2014 ze dne 28.11.2014; vydán opatřením obecné povahy; účinnost od 17.12.2014.  Následně byla pořízena změna č. 1.


Úplné znění Územního plánu Nicov (účinnost od 14.8.2019):

Úplné znění po změně č.1 ÚP Nicov - text

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres VPS a asanací

Koordinační  výkres 


Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Nicov.zip)

Zpráva o uplatňování ÚP

Za období 2014-2018