ÚZEMNÍ PLÁN BOŠICE

ÚZEMNÍ PLÁN BOŠICE

Územní plán Bošice schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 230 ze dne 07.03.2014, platnost od 30.03.2012, opatření obecné povahy č. 1/2014. 

Textová část (výrok i odůvodnění, PDF)

Výkresová část (PDF):

  • Výkres základního členění území – viz právní stav po vydání změny
  • Hlavní výkres – viz právní stav po vydání změny
  • Technická infrastruktura (1 MB)
  • Koordinační výkres – viz právní stav po vydání změny
  • Situace širších vztahů (53 MB)
  • Veřejně prospěšné stavby (1 MB)
  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – viz právní stav po vydání změny

ZMĚNA Č. 1 ÚP BOŠICE – PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY

Změna č. 1 ÚP Bošice nabyla účinnost od 21.09.2016 (usnesení č. 4/4/16)

Textová část (výrok, PDF)

Výkresová část (PDF):

Územně plánovací dokumentace obce a její změny, které jsou k disposici v digitální podobě, stahujte zde (Bosice.zip)


Zpráva o uplatňování ÚP za období 2014-2018