Voda

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (Příloha č. 6 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o stavební povolení k vodním dílům (Příloha č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (Příloha č. 9 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (Příloha č. 10 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o udělení souhlasu (Příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení (Příloha č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 104 odst. 9 vodního zákona k územnímu a stavebnímu řízení (neslouží pro společné povolení) DOC / PDF
Žádost o vyjádření (Příloha č. 13 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (Příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav (Příloha č. 15 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (Příloha č. 16 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (Příloha č. 17 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (Příloha č. 18 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (Příloha č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (Příloha č. 20 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (Příloha č. 21 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (Příloha č. 22 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (Příloha č. 23 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (Příloha č. 24 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (Příloha č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) PDF
Žádost o schválení havarijního plánu [§ 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona] DOC / PDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do VEŘEJNÉ KANALIZACE pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění1) DOC / PDF
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, ze které jsou odpadní vody vypouštěny do neveřejné kanalizace DOC / PDF