Odpady

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC / PDF
Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství za uplynulý rok – postup je stejný jako v roce 2014 PDF
Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC / PDF

Roční hlášení o produkci a nakládání  s odpady za uplynulý rok

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí oznamuje všem původcům odpadů, provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu apod., kteří mají ze zákona č. 185/01 Sb. o odpadech, povinnost do 15. února  podávat Hlášení o produkci odpadů za uplynulý rok  (produkce za rok 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů) nebo plnit další ohlašovací povinnosti vyplývající za zákona o odpadech, případně z dalších prováděcích předpisů k tomuto zákonu, že musí tyto povinnosti od roku 2012 a za roky následující  plnit prostřednictvím elektronického systému ISPOP.(více zde)

To znamená , že Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí již nemůže přijímat hlášení o produkci odpadů v papírové podobě, jak tomu bylo do roku 2011.

Kromě přílohy č. 24 - údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů - k vyhlášce č.  383/01 Sb., která se stále zasílá na ORP v elektronické podobě. 

Pro elektronické podávání přílohy č. 24 k  vyhlášce 383/2001 Sb. doporučujeme, abyste  zvolili datovou schránku úřadu (9ydb7vm) nebo elektronickou adresu úřadu epodatelna@mesto.vimperk.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 388 402 229 (Ing. Hejlková).