Formuláře - Odbor hospodářský a bytový

Formulář
Žádost o přidělení bytu Word / PDF
Aktualizace žádosti o přidělení bytu Word / PDF
Žádost o schválení dohody o výměně bytu Word / PDF
Žádost o poskytnutí bytové náhrady Word / PDF
Žádost o zveřejnění inzerátu Word / PDF
Žádost o byt v nové zástavbě Word / PDF

Pravidla upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad   v domech  ve vlastnictví Města Vimperk

Word / PDF
Přihláška na zveřejněný záměr  Word / PDF

Žádost o přidělení bytu

O byt může požádat každý zletilý občan, který má alespoň po dobu dvou po sobě jdoucích let před podáním žádosti trvalé bydliště na území Města Vimperk, nemá vlastní byt a nemá žádné finanční závazky vůči Městu Vimperk nebo je v provozovně ve Vimperku zaměstnán po dobu jednoho roku. Jedná se pouze o základní kritéria. Ostatní podrobnosti jsou řešeny v „Pravidlech, která upravují otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk - k dispozici na odboru hospodářském a bytové Města Vimperk.

Žádost o přidělení náhradního bytu – podává majitel objektu nebo rozvedený manžel tomu z manželů, kterému bylo nájemní právo zrušeno.

Doklady

– majitel objektu - rozsudek o zrušení nájemního práva k bytu nájemců

- rozvedený manžel – rozsudek o rozvodu, dohodu o výlučném užívání bytu (kdo z manželů bude byt nadále užívat)

Žádost o schválení dohody o výměně bytu

Městské byty lze měnit, jak s byty družstevními, tak s byty, které jsou v soukromém vlastnictví s možností i mezi jednotlivými městy a obcemi. Je nutné vyplnit žádost, kterou schvaluje rada města. Žádost musí být opatřena ověřenými podpisy. Pokud se jedná o manželský pár a na nájemní smlouvě je uveden pouze jeden z manželů, v tom případě je nutné ověřit podpisy obou manželů, protože nájemní právo k bytu dle zákona mají oba manželé.

Žádost o zveřejnění inzerátu

Žádost podá občan, který má zájem zveřejnit na vývěskách Města Vimperk, inzerát o výměnu bytu – zašle na odbor hospodářský a bytový.

Aktualizace žádosti o přidělení bytu

Každý žadatel o byt nebo bytovou náhradu musí písemně zaktualizovat svoji žádost 2x ročně, a to vždy do 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku.

Byty jsou přidělovány dle Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk, která byla schválena zastupitelstvem města dne 13. 3. 2006 a v souladu s občanským zákoníkem.

Žádost o přidělení nebytových prostor

Požádá zájemce volnou formou, kde specifikuje o jaký nebytový prostor se jedná – číslo popisné, rozměry a uvede svůj podnikatelský záměr. Nebytové prostory se zveřejní na úřední desce a vývěskách Města Vimperk. V průběhu zveřejnění žadatel o nebytové prostory potvrdí svůj zájem dle podmínek zveřejněného záměru. O přidělení nebytových prostor rozhodne rada města.

Nebytové prostory se přidělují v souladu s občanským zákoníkem.