Jak si vyřídit

CzechPoint, Mimořádné události, Přestupky, Matrika, Řidičské průkazy a výpisy, Tombola, Registrace vozidel, Stavební řízení, Územní plán, Evidence obyvatel, Občanské průkazy, cestovní doklady, Poplatek ze vstupného, Inzerce - Vimperské noviny, Bytové záležitosti, Místní poplatky (odpad, pobyt), Památková péčeDotace - VimperkOstatní

Bytové záležitosti

Žádost o byt, zařazení do seznamu žadatelů

Aktualizace žádosti o přidělení bytu

Žádost o přidělení náhradního bytu

Žádost o schválení dohody o výměně bytu

Žádost o zveřejnění inzerátu k výměně bytu

Žádost o přidělení nebytových prostor

Žádost o prodej, pronájem, směnu pozemku nebo budovy

Místní poplatky

Poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek z pobytu

CzechPoint

Kde lze získat výpisy z CzechPointu, kdy je otevřeno a jaké typy výpisů lze pořídit. 

Mimořádné události

JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  [PDF 90 kB] [PDF 90 kB]

Přestupky

Oznámení spáchání přestupku

Matrika

Ztráta matričního dokladu

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Uzavření manželství

Změna jména a příjmení 

Řidičské průkazy, výpisy

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP)

Výměna řidičského průkazu

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Registrace vozidel 

Oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účelu jeho využití

Poškození tabulky s přidělenou registrační značkou

Rezervace nebo přidělení "registrační značky na přání"

Vydání registrační značky pro vývoz vozidla do jiného státu

Vydání tabulky s přidělenou registrační značkou k umístění na nosné zařízení ("nosiče kol")

Výdej dat z registru vozidel - výpis

Vyřazení silničního vozidla z provozu ("dočasné - dříve tzv. depozit")

Zánik silničního vozidla ("trvalé vyřazení vozidla")

Zápis vozidla do registru vozidel (první registrace vozidla dosud nezapsaného v registru vozidel)

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou

Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození dokladů silničního vozidla

Stavební řízení, Územní plán 

Žádost o vydání územního rozhodnutí

Žádost o územní souhlas

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu

Doručovací adresa (zavedení, změna, zrušení)

Vystavení průkazu seniora a čipové karty pro MHD Vimperk

Občanské průkazy, cestovní doklady

Vydávání občanských průkazů

Vydávání cestovních dokladů

Tombola

Povolení tomboly

Poplatek ze vstupného

Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného

Inzerce - Vimperské noviny

Reklama ve Vimperských novinách

Památková péče

Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí

Dotace - Vimperk

Dotace poskytované městem

Ostatní

Doručování na adresu úřadovny - ohlašovny