Elektronická podatelna MÚ Vimperk

Elektronická adresa pro doručování:
epodatelna@mesto.vimperk.cz

Pro příjem elektronických podání zaslaných na MÚ Vimperk prostřednictvím e-mailu je výhradně určena elektronická podatelna. Podání zaslané na jinou e-mailovou adresu nebude akceptováno a bude s ním naloženo jako s běžnou korespondencí. Pro správnou komunikaci je nutné, aby zasilatel vlastnil kvalifikovaný certifikát, vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou.

Certifikát elektronické podatelny je ke zde , nebo je možné o něj požádat na elektronické adrese podatelny.

Pravidla pro podávání datových zpráv elektronickou podatelnou:

Vaše žádost bude zpracována v naší elektronické podatelně, pokud bude podepsána vaším kvalifikovaným certifikátem, bude obsahovat povolené přílohy (html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, rtf, odt nebo ods) a nebude větší než 10 MB.

Jednou e-mailovou zprávou je zasíláno vždy pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

Dokumenty nesplňující uvedené podmínky zaslané na tuto adresu, budou vyřizovány jako běžná korespondence. Jedná-li se o odmítnutí pro nesplnění z některého zde uvedeného důvodu, zašle se odesilateli informace o nepřijetí jeho podání. Zprávu lze odmítnout z těchto důvodů:

  • Neplatný kvalifikovaný certifikát (pokud bude Vaše podání v souladu se správním řádem § 37 odst. 4 do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústě do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, bude Vaše podání považováno za doručené dnem, kdy bylo na elektronickou podatelnu podáno a následně odmítnuto),
  • Nepovolená příloha (podání obsahuje jiné než povolené přílohy html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, rtf, odt nebo ods),
  • Překročení povoleného limitu 10 MB (velikost příloh je větší než 10MB)
  • Podání obsahuje virus
  • Podání označeno jako SPAM 
  • Podání bylo odmítnuto obsluhou elektronické podatelny
  • Chybný e-mail

V tomto případě je třeba zaslat podání znovu a důsledně dodržet pravidla pro doručování těchto zpráv.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- Informace o doručení zprávy, obsahující  datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

- Potvrzení o zaevidování elektronického podání, obsahující identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou (tzn. číslo jednací).

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. V tom případě zašlete zprávu znovu nebo kontaktujte pracovníka podatelny.

Vzor datové zprávy:

Informace o doručení

Dobrý den,

Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #odeslano# zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou #prijato# přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.

Městský úřad Vimperk

Potvrzení o zaevidování elektronického podání

Dobrý den,

Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #odeslano# zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou #prijato# přijato pod číslem jednacím #cj# do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.

Městský úřad Vimperk

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, rtf, odt nebo ods. Bude-li zpráva obsahovat jiný formát přílohy nebo kombinaci povoleného a neakceptovaného formátu bude odmítnuta. V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na e-mailovou adresu epodatelna@mesto.vimperk.cz nebo na poštovní adresu města urad@mesto.vimperk.cz.

Seznam vydaných kvalifikovaných certifikátů:

Radnice Vera - informační systém na němž je provozována elektronická podatelna

Kvalifikované certifikáty vydala Postsignum.cz

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Podatelna MěÚ Vimperk
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk