CzechPoint

Ověřené výstupy z CzP se vydávají:

v budově Městského úřadu ve Vimperku, Steinbrenerova 6, v prvním patře. Výpisy vydává pan Pavel Filip (č. telefonu 388402236), v případě jeho nepřítomnosti Petru Láchovou (č. telefonu 388402220) ve stejné budově ve druhém patře.

Žádat o výpis lze

v úředních dnech v pondělí a středu od 7,30 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 a dále v pátek od 7,30 do 11,30.

czechpoint

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě  musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.                                                     

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká. Osoba, které lze výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

Vydání tohoto výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

5. Výpis z Insolvenčního rejstříku

Výpis lze požadovat na základě Identifikačního čísla organizace - výpis bude vyžádán vzhledem k organizaci zadaného identifikačního čísla nebo Osobních údajů - výpis bude vyžádán vzhledem ke konkrétní osobě na základě jejích identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo).

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

6. Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Správní poplatek, který žadatel zaplatí je za první stránku 100,- Kč a za každou další stránku  50,- Kč. 

7. Přijetí podání živnostenskému úřadu

Na základě dohody Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu je možné pomocí kontaktních míst systému Czech POINT činit podání do Živnostenského rejstříku (RžP).
Podání lze provést vyplněním elektronického formuláře nebo vyplněním formuláře v listinné podobě 

8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu  kvalifikovaných dodavatelů

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kriterií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč. Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

9. Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přistupových údajů do MA ISOH je na základě:

 • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace
 • identifikace žadatele podle platného dokladu totožnosti
 • plnné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Pracovník kontaktního místa může provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla i exitujícím účtům.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč. Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu

Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.  Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.

Datové schránky

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

První změna je zdarma další během tří let je výše poplatku 200,- Kč.

 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Autorizovaná konverze

 • z listinné do elektronické podoby
 • z elektronické do listinné podoby 

Poplatek   30,- Kč za stránku

Základní registry

Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stanu za každou další max. 50,-Kč.

Výpis údajů z registru obyvatel- ROB

Výpis údajů z registrů osob – ROS

- Výpis z ROS – žadatelem může být fyzická osoba, která předloží doklad totožnosti, a neověřuje se, zda je oprávněna jednat za osobu, o níž údaje požaduje.

Výpis o využití údajů z registrů obyvatel

- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROB – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

Výpis o využití údajů z registru osob

- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROS – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec , nebo její zákonný zástupce.

- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

Žádost o změnu v registru osob

- Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba právnické osoby, o níž jsou údaje v registru vedeny.

- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

Žádost o poskytování údajů třetí osobě

- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákonný zástupce.

- Služba umožňuje požádat o poskytnutí údajů třetí osobě nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě žádosti budou referenční údaje v žadatelem vymezeném rozsahu poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby.